คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายการ 
ดาวน์โหลด 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปี 2564
แนวทางการจัดทำหนังสือสั่งการและประสานงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค)
ข้อเสนอแนะของสพจ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ 1_2564
คู่มือ Customer Profile
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวปฏิบัติในการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
คู่มือแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการจัดทำสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดรายไตรมาส (ม.ค.62)
คู่มือการนำส่งงบการเงิน ปี2559 (พค)
คู่มือการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(คต) (20 ก.พ. 2562)
กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) (คต) (20 ก.พ. 2562)
การออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายใต้ One Roof (คต) (20 ก.พ. 2562)
คู่มือการจัดทำแบบสอบถามการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำปี 2561 (สป) (20 ก.พ. 2562)
คู่มือการจัดทำแบบสอบถามการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำปี 2561 แบบ QR Code (1 เม.ย. 2562)
คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว(คน) (20 ก.พ. 2562)
คู่มือ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ฉบับปรับปรุง) (10 มิ.ย. 2562)
คู่มือการปฏิบัติงานป้องปรามด้านลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (30 ก.ค. 2562)
คู่มือการพิจารณาคำขอจดทะเบียนที่มีปัญหาข้อยุ่งยาก
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
แบบฟอร์มขอสิทธิ์ผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัมนาธุรกิจการค้า
คืนทะเบียน
คู่มือ EDC 1
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม กศ. - คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม_ยผ.
คู่มือออกหนังสือรับรองคนต่างด้าว
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม_สธ.-การรับสมัครร้านค้าธงฟ้า
คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน_compressed
คู่มือใช้งานเปรียบเทียบปรับ
คู่มือปฎิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการค้า1
MOC-web76_คู่มือการใช้งานระบบ_admin_1
MOC-web76_คู่มือการใช้งานระบบ_USERV.2.0
แสดงผลหน้าที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 36 รายการPrev1Next v