แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล และพฤติกรรมการใช้งาน

อีเมล์ผู้ตอบแบบสำรวจ

1.1 อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน (หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว ฯลฯ)
ภาคการศึกษา (ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ฯลฯ)
อื่นๆ

1.2 อายุ

ต่ำกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

1.3 ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

เป็นประจำทุกวัน
เป็นประจำทุกสัปดาห์
เป็นประจำทุกเดือน
เป็นครั้งคราว

1.4 ท่านเข้ามาใช้งานเพื่อติดตามข้อมูลประเภทใด

ข้อมูลข่าวสาร
ภาวะเศรษฐกิจการค้า
ข้อมูลการตลาดของจังหวัด
ภาวะราคาสินค้า
การจัดกิจกรรม
นโยบาย การดำเนินงานของกระทรวง
อื่นๆ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการให้บริการของเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวดั

2.1 เว็บไซต์มีความสวยงาม ดูทันสมัย น่าสนใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2.2 เว็บไซต์สะดวกต่อการใช้งาน หาข้อมูลง่าย

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2.3 ข้อมูลมีความหลากหลาย น่าสนใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2.4 ข้อมูลมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2.5 โดยรวมท่านพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในระดับใด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานบริการ