ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
     
     
 
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ จังหวัดพัทลุง พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำสินธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางดวงกมล เจียมบุตร)
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดมณีพิมาน เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง )
เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการค้าชายแดนเพื่อ สนับสนุน เขต เศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยการเสวนาทางวิชาการ business Forum เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Organic and Natural Expo ๒๐๑๔ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ ๑” เมืองไทย ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท