ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
     
     
 
 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางอัมพวัน พิชาลัย) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง) และผู้ตรวจราชการะทรวงพาณิชย์ (นางสาวนพพร ลิ้นทอง)
ได้ดำเนินโครงการประชุมสัมมนา "การตรวจราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค" ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางอัมพวัน พิชาลัย) และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง)
ได้ดำเนินโครงการประชุมสัมมนา "การตรวจราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้องทอง)
ตรวจติดตามโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) จ.นนทบุรี และปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Organic and Natural Expo ๒๐๑๔ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ ๑” เมืองไทย ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท