ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
     
     
 
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมศักดิ์ พณิชยกุล)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมศักดิ์ พณิชยกุล)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Organic and Natural Expo ๒๐๑๔ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ ๑” เมืองไทย ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท