ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
 
     
     
 
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวนพพร ลิ้นทอง) ร่วมกับกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมศักดิ์ พณิชยกุล) ร่วมกับกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดบางเขน เขตจตุจักร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางดวงกมล เจียมบุตร)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเยี่ยมชมเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าทุเรียนหลงลับแล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ที่สุดมหกรรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival ๒๐๑๕) ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานกิจกรรมโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาสุราษฎร์ธานี
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ร่วมประชุมคณะการจัดงาน Southern International Trade Expo ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง)
เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ "ที่สุดมหกรรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival ๒๐๑๕) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘