ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
     
     
 
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์)
ตรวจติดตามโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) เขตทวีวัฒนา และหนองแขม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ พร้อมรองอธิบดีกรมการค้าภายใน(นางสาวนพพร ลิ้นทอน)เข้าร่วมชี้แจง
การประชุมการปฏิบัติราชการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน "โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย)" เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๕๑๔ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Organic and Natural Expo ๒๐๑๔ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ ๑” เมืองไทย ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช) และคณะฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา