ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
     
     
 
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค (รอบที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค (รอบที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับทราบผลการปฎิบัติงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค (รอบที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดปทุมธานี พร้อมลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปการประกอบธุรกิจผลิตเครื่องสำอางเพื่อการส่งออกต่างประเทศและเยี่ยมชมขบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล ณ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ ๑” เมืองไทย ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช) และคณะฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์)
เป็นประธานเปิดงานและร่วมงาน "เส้นสายหัตถกรรมเสื่อกกบ้านแพง" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณศูนย์ OTOP บ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม