กระทรวงพาณิชย์
โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ภารกิจสำนักงานพาณิชย์  โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวสาคร แดงงาม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ เทวะผลิน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวมณฑา นาคา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางอัจฉรา บุญเฟื่อง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางจินตนา ชุมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจิรนันท์ ชอบผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวผาณิต คงแจ่ม
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

นายอดุลย์ สุดวิลัย
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจรรยา หิรัญรัตน์
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC)

ว่าที่ ร.ต. ณัฏฐ์ชญาณัน ผันผ่อน
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC)

นายพัสกร รัตนรัตน์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า (อำเภอทุ่งสง)

นางสาวธิดารัตน์ แก้วสองดวง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า (อำเภอเมือง)

นางขวัญตา ยอดทอง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า (อำเภอปากพนัง)

นายสุรศักดิ์ รัตนถาวร
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า (อำเภอท่าศาลา)

นายจีรวุฒิ สมบุญ
พนักงานขับรถยนต์

นางพัน เลาป้อมวาปี
พนักงานทำความสะอาด
 
เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์:0-7535-6069  โทรสาร: 0-7534-4215
อีเมล์:ns_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม -
000000000