กระทรวงพาณิชย์
โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ภารกิจสำนักงานพาณิชย์  โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

นายสังวาล ผดาวัลย์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณชนันจ์ คชสีห์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาววิเศษลักษณ์ ใจกุม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายรุ่งโรจน์ สุทธิวงศ์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางสาวศิริพรรณ จันดาพืช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสามารถ ปินะถา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

นายชุมพล ศรีคราม
พนักงานขับรถยนต์

นางอรวรรณ ภาษุ
เจ้าหน้าที่ศูนศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน AEC

นายจักรพงศ์ งามแสง
เจ้าหน้าที่ดัชนีเขตอำเภอ เมือง

นางสาวนิภาพร เสนา
เจ้าหน้าที่ดัชนีเขตอำเภอ อุทุมพรพิสัย

นายสุรชัย จันทร์เรือง
เจ้าหน้าที่ศูนศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน AEC

นางสาวสุพร กุลวุฒิ
เจ้าหน้าที่ดัชนี อำเภอกันทรลักษ์

นางสาวนภาพร บุญให้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายแดนชัย คชพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

นางทองอินทร บุญนำ
พนักงานรักษาความสะอาด
 
0428/4 ถนนขุนอำไพอุทิศ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์:045-611485,045-613404 โทรสาร:045-612648
อีเมล์:sk_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม -
000000000