กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจำ เดือนตุลาคม 2555

ที่ใช้คำนวณเพิ่มขึ้นจาก 88 รายการ เป็น 131 รายการ เริ่มคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2554 ตามโครงสร้างและปีฐานใหม่

โดยเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป และขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2555 โดยสรุปดังนี้

จากการสำรวจราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 131 รายการ ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อนำมาคำนวณ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2555

ในปี 2548 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 100 และเดือนตุลาคม 2555 เท่ากับ 124.3 เดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 124.9

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2555 เมื่อเทียบกับ
2.1 เดือนกันยายน 2555 ลดลงร้อยละ 0.5
2.2 เดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.0

2.3 เฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 สูงขึ้น ร้อยละ 4.0

3.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2555 เทียบกับเดือนกันยายน 2555 ลดลง ร้อยละ 0.5 (ก.ย.55เทียบกับ ส.ค.55

ลดลง ร้อยละ 0.4) สาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 2.0 (เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กตัวซี ตะแกรงเหล็ก)

เนื่องจากยังเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ความต้องการใช้เหล็กชะลอตัวลง ประกอบกับราคาเหล็กในตลาดโลกอ่อนตัวลงจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา

ส่วนหมวดดัชนีที่สูงขึ้น ได้แก่ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้อยละ 0.2 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

ร้อยละ 0.2 (ท่อประปาพีวีซี ท่อระบายน้ำเสีย PVC) เนื่องจากต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าแรงและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

4. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2555 เทียบกับเดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (ก.ย.55เทียบกับ ก.ย.54

สูงขึ้นร้อยละ 3.4) สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ร้อยละ 14.8 (เสาเข็มคอนกรีต พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป คานคอนกรีต)

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 9.0 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง ทราย หินย่อย ดินถมที่ ยางมะตอย) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 5.1

(วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีการปรับตัวสูงขึ้น

5. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 4.0

สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ร้อยละ 17.0 (คอนกรีตบล็อคก่อผนัง-ปูพื้น คอนกรีตบล็อคก่อผนังมวลเบา เสาเข็มคอนกรีต

เสริมเหล็ก - อัดแรง) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้อยละ 10.1 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง ทราย หินย่อย ยางมะตอย) และหมวดวัสดุฉาบผิว ร้อยละ 2.8

(สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน สีน้ำอะคริลิค) เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือน ตุลาคม  ปี 2555
(2548 = 100)


แหล่งที่มา:สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 วันที่ข้อมูล:8 พฤศจิกายน 2555
14 ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:0-5524-2909  โทรสาร:0-5524-3033
อีเมล์:pl_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 6/5/2559 10:29:24
000207165