กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
การดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 จังหวัดกำแพงเพชร

นางวนิดา  ทิพย์ศักดิ์  พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร  เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด  ได้เตรียมการเพื่อดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง  ปี 2555/56 ซึ่งกำหนดระยะเวลารับจำนำระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 ราคารับจำนำหัวมันสด (เชื้อแป้ง 25%) กก.ละ 2.50 บาท ในเดือนตุลาคม 2555 และปรับเพิ่มเดือนละ 0.05 บาท/กก.จนถึงเดือนมีนาคม 2556 ที่ กก.ละ 2.75 บาท และล่าสุดในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่  20  พฤศจิกายน  2555   มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 แล้ว
               จังหวัดกำแพงเพชรได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 255๕/5๖    ดังนี้
               1. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกใบรับรองให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2555/56  จำนวน  26,378  ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 592,116  ไร่  ผลผลิต  จำนวน  2,129,825  ตัน
                
                2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ได้รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม 135 ราย แยกเป็น ลานมัน 130 ราย โรงแป้ง  5 ราย ดังนี้
                    1) อำเภอเมือง ลานมัน 41 แห่ง
                    2) อำเภอขาณุวรลักษบุรี ลานมัน 28 แห่ง โรงแป้ง 4 แห่ง รวม 32 แห่ง
                    3) อำเภอคลองลาน ลานมัน  28 แห่ง
                    4) อำเภอคลองขลุง ลานมัน 16 แห่ง โรงแป้ง 1 แห่ง รวม 17 แห่ง
                    5) อำเภอปางศิลาทอง ลานมัน 9 แห่ง
                    6) อำเภอโกสัมพีนคร ลานมัน 4 แห่ง
                    7) อำเภอพรานกระต่าย ลานมัน 1 แห่ง
                    8) อำเภอลานกระบือ ลานมัน 1 แห่ง
                     9) อำเภอไทรงาม ลานมัน 2 แห่ง 

                3. จังหวัด ฯ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2555 และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายอนันต์  ผลอำนวย)  นายอำเภอ/เกษตรอำเภอ/ท้องถิ่นอำเภอ  ผู้กำกับ/รองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจ/ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุกอำเภอ/เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  เวลา  10.30 น. ณ ห้องซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบลานมันและโรงแป้งก่อนเสนอให้องค์การคลังสินค้า พิจารณาอนุมัติเปิดจุดรับจำนำ เพื่อดำเนินการตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป
 


แหล่งที่มา:สนง.พณจ.กพ
 วันที่ข้อมูล:27 พฤศจิกายน 2555
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์:0 5570 5019-20 โทรสาร:0 5570 5021
อีเมล์:kp_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 6/5/2559 1:01:16
000147261