ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร
1. ความหมายของสิทธิบัตร(Patent)
2. ความหมายของการประดิษฐ์
3. ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร
1. ความหมายอนุสิทธิบัตร (Petty patent)
2. ความหมายระบบการสืบค้นสิทธิบัตร
3. ความหมายการคุ้มครองของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. ความหมายสถานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
5. ความหมายเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้
2) การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้
3) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้
4) เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
5) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
6. ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
1) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การประดิษฐ์
2) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การออกแบบผลิตภัณฑ์
7. อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร
8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
2) อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
9. ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
10. ความแตกต่างระหว่างอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์
11. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
12. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องมีเอกสารดังนี้
13. อายุการให้ความคุ้มครอง
14. สถานที่ยื่นคำขอและวิธียื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า
1. องค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียน
2. ความคุ้มครองและประเภทของเครื่องหมายการค้า
1) ความหมายเครื่องหมายการค้า
2) ความหมายเครื่องหมายบริการ
3) ความหมายเครื่องหมายรับรอง
4) เครื่องหมายร่วม หมายความว่า
3. แนวทางการออกแบบเครื่องหมายการค้า
4. เครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียน
5. สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
6. ประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
7. ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย
1) การตรวจค้น
2) การยื่นขอจดทะเบียน
3) การตรวจสอบ
4) การแจ้งให้แก้ไขคำขอ
5) การแจ้งให้ตกลงกันก่อน
6) การแจ้งไม่ปฏิเสธคำขอ
7) การแจ้งปฏิเสธ
8) แจ้งคำวินิจฉัยให้นายทะเบียน
9) การประกาศโฆษณา
10) การจดทะเบียน
8. จำพวกสินค้าของเครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์คืออะไร
2. ลิขสิทธิ์จะมีได้ในงานต่าง ๆ 9 ประเภท
3. ผลงานอะไรบ้างที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์
4. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
5. ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์
6. การคุ้มครองลิขสิทธิ์
7. ผลของการคุ้มครองลิขสิทธิ์
8. ประโยชน์ของลิขสิทธิ์
9. การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
10. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
11. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
12. การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
13. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์
14. สถานที่ยื่นคำขอ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
1. แบบผังภูมิวงจรรวม
2. ความลับทางการค้า
3. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร
1. ความหมายของสิทธิบัตร(Patent)
2. ความหมายของการประดิษฐ์
3. ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร
1. ความหมายอนุสิทธิบัตร (Petty patent)
2. ความหมายระบบการสืบค้นสิทธิบัตร
3. ความหมายการคุ้มครองของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. ความหมายสถานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
5. ความหมายเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้
2) การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้
3) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้
4) เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
5) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
6. ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
7. อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร
8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
2) อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
9. ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
10. ความแตกต่างระหว่างอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์
11. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
12. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องมีเอกสารดังนี้
13. อายุการให้ความคุ้มครอง
14. สถานที่ยื่นคำขอและวิธียื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า
1. องค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียน
2. ความคุ้มครองและประเภทของเครื่องหมายการค้า
1) ความหมายเครื่องหมายการค้า
 
2) ความหมายเครื่องหมายบริการ
 
3) ความหมายเครื่องหมายรับรอง
4) เครื่องหมายร่วม หมายความว่า
3. แนวทางการออกแบบเครื่องหมายการค้า
4. เครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียน
5. สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
6. ประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
7. ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย
1) การตรวจค้น
ลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์คืออะไร
2. ลิขสิทธิ์จะมีได้ในงานต่าง ๆ 9 ประเภท
3. ผลงานอะไรบ้างที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์
4. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
5. ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์
6. การคุ้มครองลิขสิทธิ์
7. ผลของการคุ้มครองลิขสิทธิ์
8. ประโยชน์ของลิขสิทธิ์
9. การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
10. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
11. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
12. การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
13. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์
14. สถานที่ยื่นคำขอ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
1. แบบผังภูมิวงจรรวม
2. ความลับทางการค้า
3. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย