การส่งออก
- ความสำคัญของการส่งออก
- ความรู้เบื้องต้นในการส่งออก
- การวางเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
- ระเบียบขั้นตอนในการส่งออก
1. จดทะเบียนธุรกิจ
- เอกสารประกอบการจดทะเบียน
- สถานที่จดทะเบียน
2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3. ยื่นขอทำบัตรผู้ส่งออก
4. สินค้าที่มีมาตรการในการส่งออก
- สินค้าห้ามส่งออก ประกอบด้วย
- สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก ประกอบด้วย
- สินค้ามาตรฐานที่ต้องมี หนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก ประกอบด้วย
5. ขั้นตอนการทำการส่งออก
- ขั้นตอนแสดงการเสนอขายและการสั่งซื้อ
- ขั้นตอนในการเตรียมสินค้า และเอกสาร
- ใบรับรองและสิทธิประโยชน์ทางการค้า
1. การขอหนังสือรับรองที่สำคัญในการส่งออก
2. สิทธิประโยชน์ทางการค้า
ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
สถานที่จดทะเบียน
ขั้นตอนแสดงการเสนอขายและการสั่งซื้อ
Text Box: ผู้ขาย 
Exporter
Text Box: ผู้ซื้อ
Importer
ขั้นตอนในการเตรียมสินค้า และเอกสาร