รายงานราคาข้าว 

วันที่ 7 มีนาคม  2550

รายการสินค้า

ราคา

 ข้าวเปลือกหอมมะลิ  (บาท/ตัน)

 

- จังหวัดอุดรธานี (ใหม่)

- จังหวัดสุรินทร์ (ใหม่)

8,800-9,000

8,700-8,800

 ข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% (บาท/ตัน)

 

- ตลาดกลางท่าข้าวลาดยาว  จ.นครสวรรค์

- ตลาดกลางสุพรรณบุรี

6,400-6,500

6,500-6,600

 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (บาท/ตัน)

 

- จังหวัดอุดรธานี (ใหม่)

11,200 -11,400

 ข้าวสาร  (บาท/100 กก.)

 

- ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)

- ข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ใหม่)

- ข้าวขาว 5% (ใหม่)

- ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (ใหม่)

 

1,780-1,800

1,095-1,100

1,055-1,060

2,030-2,050

 

ที่มา : จากการสืบราคาจากตลาดกลาง โรงสีในพื้นที่ (ข้าวเปลือก) และผู้ค้าส่ง กทม. ให้กับผู้ส่งออก (ข้าวสาร)

หมายเหตุ  :  ข้าวเปลือก เป็นราคาข้าว ณ ความชื้นไม่เกิน 15%

                        ข้าวสาร เป็นราคาขายส่งตลาด กทม.

กรมการค้าภายใน

                                                                                กระทรวงพาณิชย์