วันที่ 5 ธันวาคม 2559ค้นหา 
 
ภาพผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม /บริษัท
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์บ้านจารย์
ที่อยู่ : 31/1 ม.1 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-571770
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
ที่อยู่ : 92 ม.7 ถ.อแกทอง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-551227
สหกรณ์เกษตรอินทีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ : 88 ม.7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-040180
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ : 126 ม.4 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-501490
ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านโนนม่วย
ที่อยู่ : 31 ม.17 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เบอร์โทร : 087-8796364
สหกรณ์การเกษตรอำเภอปราสาท
ที่อยู่ : 92 ม.7 ถ.แอกทอง ต.กังแอน สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-551227
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
ที่อยู่ : 118 หมู่4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย ยโสธร
เบอร์โทร : 0816006906
กลุ่มข้าวภูแสงทอง
ที่อยู่ : 590/1 ถ.ราษฏร์นที ต.ฝักบัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
เบอร์โทร : 044-862349,084-6015923,081-5475458
โรงสีชุมชนตำบลส้มป่อย
ที่อยู่ : 205 ม. 12 ต. ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
เบอร์โทร : 044-803395,084-8284647
นายอินทรีย์เดช คงเนตร
ที่อยู่ : เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ต.ท้อแท้ พิษณุโลก
เบอร์โทร :
กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลโคกหม้อ
ที่อยู่ : 20 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อุทัยธานี
เบอร์โทร : 08-1770-3005
นายพิชัย ธรสาธิตกุล
ที่อยู่ : 25-26 หมู่11 บ้านตูม ตำบลตูม ศรีสะเกษ
เบอร์โทร : 086-2574171
กลุ่มเกษตรกร ทำนานาโส่
ที่อยู่ : 52 หมู่2 บ.โสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม ยโสธร
เบอร์โทร : 0872513451
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนหนองไม้งาม
ที่อยู่ : 259 ม.11 ต.ห้วยบง อ.เมือง ชัยภูมิ
เบอร์โทร : 044-823374,084-9600889
โรงสีชุมชนตำบลบุ่งคล้า
ที่อยู่ : 345 ม.3 ต.บุ่งคล้า อ.เมือง ชัยภูมิ
เบอร์โทร : 089-5201636
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง
ที่อยู่ : 75 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
เบอร์โทร : 044-872037,081-7257727,081-5540864
นายสมศักดิ์ งามวงศ์
ที่อยู่ : 86 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
กลุ่มข้าวคุณธรรม
ที่อยู่ : 80 หมู่8 วัดป่าสวนธรรมร่วม ยโสธร
เบอร์โทร : 0878721672
กลุ่มสตรีทำนาบ้านประดู่ยืน
ที่อยู่ : 36/1 หมู่ 9 ต.ประดู่ยืน อุทัยธานี
เบอร์โทร : 08-4715-5977
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์
ที่อยู่ : 88 ม.7 ต.แกใหญ่ สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-514206
สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า
ที่อยู่ : 73 ถ.ประเทศธุรกิจ ต.ขุหลุ อุบลราชธานี
เบอร์โทร : 045481144-5
สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า
ที่อยู่ : 73 ถ.ประเทศธุรกิจ ต.ขุหลุ อุบลราชธานี
เบอร์โทร : 045481144-5
สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า
ที่อยู่ : 73 ถ.ประเทศธุรกิจ ต.ขุหลุ อุบลราชธานี
เบอร์โทร : 045481144-5
อังเคิลแดน
ที่อยู่ : ร้อยเอ็ด
เบอร์โทร : 081-8342828
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ : 46 ม.2 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-712161
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลุกค้า ธกส.(สกต.)
ที่อยู่ : 126 ม.4 ต.ตาอ็อง สุรินทร์
เบอร์โทร : 044-501490
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลน้ำอ้อม
ที่อยู่ : 14 หมู่10 ต.น้ำอ้อม อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35160 ยโสธร
เบอร์โทร : 0815794712
นายวันนา บุญกลม
ที่อยู่ : 105 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายซ้าย อาริจิตร
ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสกล บุญมา
ที่อยู่ : 93 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายมนตรี สุภาพ
ที่อยู่ : 41 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญหลาย คงเจริญ
ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ งามวงศ์
ที่อยู่ : 86 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประยงค์ เรืองศรี
ที่อยู่ : 46 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแฮม บุญยัง
ที่อยู่ : 8 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเล็ง ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เรืองศรี
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเถิง บุระพันธ์
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุคิด กาญจนีย์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนารี บุระพันธ์
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมจิตร บุระพันธ์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายน่ารัก กล้าหาญ
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพรมมี เรืองศรี
ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประภัสสร มารัตน์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง งามวงศ์
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสิน บุญสมญา
ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถวิล จูมจันทร์
ที่อยู่ : 111/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสนาม งามวงศ์
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูทัพ งามวงศ์
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิทยา เกื้อกูล
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางราตรี งามวงศ์
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำมา โมสิพันะ
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเทพพร นิยมธรรม
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 6 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายศรีประจักษ์ บุระพันธ์
ที่อยู่ : 19 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี บัวละพันธ์
ที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแดง ศรีตะมา
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสมศรี พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูพรรณ ชาวนาเผือ
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 12 บ้านหนองสามสี ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเลิศ ปัทมาตร
ที่อยู่ : 138/1หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญร่วม บุญดก
ที่อยู่ : 111หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสามารถ แจ่มใส
ที่อยู่ : 156 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางศิลา สุรักษ์
ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวินิจ สุภาจันทร์
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเตรียม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางน้อย เหมวงค์
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำกรอง วงค์จันทรา
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสงกรานต์ บุตรสาร
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนวลใย โสคำภา
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจรวย พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 196 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเชื่อม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทา ชาวหนองแคน
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถนัด ถาวร
ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญชู พุ่มจันทร์
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองษร เจริญจิต
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายปริญญา ปกครอง
ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำปา คำแพง
ที่อยู่ : 96 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบวย วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำเบา สอนเพ็ง
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ สาโสม
ที่อยู่ : 179 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูเต็ง วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจอม งิ้วลาย
ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวเพ็ญศรี เพียรพันธ์
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวรรณรัก เจริญตา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุข ดอกเกษ
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำนาง เกื้อกูล
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสงกรานต์ ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำโจม วงอาษา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายโสภน วงอาษา
ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชัยณรงค์ สนธิลา
ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไทย เพียรพันธ์
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำเรียง ภู่มรินทร์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทรงกลด งามวงศ์
ที่อยู่ : 25 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านบง
ที่อยู่ : บ้านบง ม.8 ต.วาใหญ่ สกลนคร
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านบง
ที่อยู่ : บ้านบง ม.8 ต.วาใหญ่ สกลนคร
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : สกลนคร
เบอร์โทร :
นางสมปอง จันทาทอง
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอรุณ สัญลักษ์
ที่อยู่ : 74 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสรี เทพารักษ์
ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพวรรณ ประกอบฉันท์
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำแดง บริสุทธิ์
ที่อยู่ : 41 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญนอง ภูทอง
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุษบา พรมจันทร์
ที่อยู่ : 194 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบาน วิถาระพันธ์
ที่อยู่ : 12 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางศิริ จักษุมาศ
ที่อยู่ : 165 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวสมบูรณ์ ศรีวะรมย์
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพวง ประกอบศรี
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางณรงค์ โสมอินทร์
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
กลุ่มข้าวอินทรีย์หนองม่วงไข่
ที่อยู่ : 6 หมู่ 1 ต.หนองม่วงไข่ แพร่
เบอร์โทร : 084-4806638

ที่อยู่ : แพร่
เบอร์โทร :
นางคนึงนิจ กลั่นจัตุรัส
ที่อยู่ : 116 ม.7 ต.จระเข้สามพัน สุพรรณบุรี
เบอร์โทร : 08-6979-3495
กลุ่มมุกดาหารประสานมิตร
ที่อยู่ : 63 ม.6 ต.เหล่าสร้างถ่อ มุกดาหาร
เบอร์โทร : 042-663521,089-2783790
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงจร
ที่อยู่ : 24 ม.8 ต.บางขุด จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร : 087-3251081
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
เบอร์โทร : 081-2518285
นางพนมพร บำรุงสุข
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
เบอร์โทร : 081-4312991
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
เบอร์โทร : 089-8011394
นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร
ที่อยู่ : 24 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง ลพบุรี
เบอร์โทร : 081-3099238
นายบุญธรรม กุตราช
ที่อยู่ : 179 หมู่ 7 ต.ยางราก ลพบุรี
เบอร์โทร :
นายธนากร วิเศษสุด
ที่อยู่ : 78/1 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี
เบอร์โทร : 081-3858190
พ.ต.พิจิตร ประคองศรี
ที่อยู่ : 12/1 หมู่ 5 ต.เขาพระงาม ลพบุรี
เบอร์โทร : 089-9815597
กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์โรงสีเก้าดาวเรือง
ที่อยู่ : 30 หมู่ 9 ต.บ่อยาง อุทัยธานี
เบอร์โทร : 0-5654-4052-3 , 08-9961-2660
สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมีจำกัด
ที่อยู่ : 39/16 ม.3 ต.แสนสุข อุบลราชธานี
เบอร์โทร : 04525012
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกทุ่งกุลาร้องไห้
ที่อยู่ : 494 หมู่ที่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
เบอร์โทร : 087-2284769
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ เลิงนกทาไทยเจริญ จำกัด
ที่อยู่ : 47 หมู่5 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา ยโสธร
เบอร์โทร : 0868755646
กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอินทรีย์บ้านนาดีน้อย
ที่อยู่ : 161 หมู่12 บ.นาดีน้อย ต.นาสะไมย์ ยโสธร
เบอร์โทร : 0872417232
กลุ่มอินทรีย์ชีวภาพบ้านใหญ่
ที่อยู่ : 21ม.8 ต.บางขุด จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร : 089-4384314
วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน
ที่อยู่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน ตำบลบางสน ชุมพร
เบอร์โทร :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเคียนพัฒนา
ที่อยู่ : 123 ม.12 ต.นางลือ จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร : 081-7408592
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดพระแก้ว
ที่อยู่ : ม.10 ต.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร :
ศูนย์ข้าวชุมชน
ที่อยู่ : 16 ม.10 ต.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเคียนพัฒนา
ที่อยู่ : 123 ม.12 ต.นางลือ จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร :
บริษัทออกแบบไร่นา
ที่อยู่ : 33 ม6 ต.หนองความโซ สระบุรี
เบอร์โทร : 085 - 1237361
กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย
ที่อยู่ : 14 หมู่ที่12 บ้านโพนละมั่ง ต.หินกอง ร้อยเอ็ด
เบอร์โทร : 086-1286819
กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด
ที่อยู่ : 38/2 หมู่ 5 บ้านดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร เพชรบุรี
เบอร์โทร : 087-904-4296

ที่อยู่ : สุรินทร์
เบอร์โทร :
tt
ที่อยู่ : xx ชลบุรี
เบอร์โทร : xx
กลุ่มข้าวกล้องปลอดสาร
ที่อยู่ : 47 ม.3 ต.แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม
เบอร์โทร : 0895492395

ที่อยู่ : ม.6 ต.บางหลวง ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 69/3 ม.5 ต.บางหลวง ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 10/1 ม.3 ต.คลองเจ็ด ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 14/2 ม.13 ต.คลองเจ็ด ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 6/2 ม.13 ต.คลองสาม ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 104/1 ม.4 คลองหก ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 7/2 ม.13 ต.คลองหก ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 50/1 ต.ระแหง ปทุมธานี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 51/1 ต.คูบางหลวง ปทุมธานี
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนางโอ
ที่อยู่ : 57 ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี
เบอร์โทร : 086-2856754
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนางโอ
ที่อยู่ : 57 ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี
เบอร์โทร : 086-2856754
กลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชน
ที่อยู่ : 41 ม.3 ต.วังดิน อุตรดิตถ์
เบอร์โทร : 08-1887-7935

ที่อยู่ : ตาก
เบอร์โทร :
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน ต.วังดิน
ที่อยู่ : 41 หมู่ 3 ตำบลวังดิน อุตรดิตถ์
เบอร์โทร : 081-8877935
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทองแสนขัน
ที่อยู่ : 59/3 หมู่ 1 ตำบลป่าคาย อุตรดิตถ์
เบอร์โทร : 089-6150193
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
ที่อยู่ : 57/3 ม.2 ต.ไหล่น่าน น่าน
เบอร์โทร : 054-782261
มูลนิธิข้าวขวัญ
ที่อยู่ : ต.ท่าเสด็จ สุพรรณบุรี
เบอร์โทร : 0-3559-7193 , 08-1198-0542
กลุ่มข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ(ข้าวขวัญ)
ที่อยู่ : 32 ม.10 ต.หัวเขา สุพรรณบุรี
เบอร์โทร : 08-1192-0651
อาจารย์สามารถ หนูทอง
ที่อยู่ : 156/1 ม.4 ต.มดแดง สุพรรณบุรี
เบอร์โทร : 08-9915-4365
นางพวงทอง เขื่องใหญ่
ที่อยู่ : 107 ม.2 ต.วังหว้า สุพรรณบุรี
เบอร์โทร : 0-3556-2176 , 08-1943-6413
สจ.เสมียน หงษ์โต
ที่อยู่ : 30 ม.3 ต.บางใหญ่ สุพรรณบุรี
เบอร์โทร : 08-1995-0650
นายเฉลา นิลวรรณ
ที่อยู่ : 24/1 ม.12 ต.บางใหญ่ สุพรรณบุรี
เบอร์โทร : 08-1256-7371
บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด
ที่อยู่ : 137 หมู่ 5 ต.ทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
เบอร์โทร : 085-675-0061
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง อ.แจ้ง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 78 หมู่ 1 ต.หงษ์หิน อ.จุน จ.พะเยา พะเยา
เบอร์โทร : 0895616316
นายประยงค์ เรืองศรี
ที่อยู่ : 46 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแฮม บุญยัง
ที่อยู่ : 8 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเล็ง ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เรืองศรี
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเถิง บุระพันธ์
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุคิด กาญจนีย์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนารี บุระพันธ์
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมจิตร บุระพันธ์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายน่ารัก กล้าหาญ
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถนัด ถาวร
ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพรมมี เรืองศรี
ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประภัสสร มารัตน์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง งามวงศ์
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสิน บุญสมญา
ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถวิล จูมจันทร์
ที่อยู่ : 111/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสนาม งามวงศ์
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูทัพ งามวงศ์
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิทยา เกื้อกูล
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางราตรี งามวงศ์
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำมา โมสิพันะ
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเทพพร นิยมธรรม
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 6 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายศรีประจักษ์ บุระพันธ์
ที่อยู่ : 19 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี บัวละพันธ์
ที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแดง ศรีตะมา
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสมศรี พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูพรรณ ชาวนาเผือ
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 12 บ้านหนองสามสี ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเลิศ ปัทมาตร
ที่อยู่ : 138/1หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญร่วม บุญดก
ที่อยู่ : 111หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสามารถ แจ่มใส
ที่อยู่ : 156 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางศิลา สุรักษ์
ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวินิจ สุภาจันทร์
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเตรียม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางน้อย เหมวงค์
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำกรอง วงค์จันทรา
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสงกรานต์ บุตรสาร
ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนวลใย โสคำภา
ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจรวย พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 196 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเชื่อม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทา ชาวหนองแคน
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอุไร ถาพร
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาส
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางมาลา จักรสูง
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางณรงค์ชัย นิมิตแสงเทียน
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี ปัสสาคำ
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพิทักษ์ โคกโพธิ์
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมาน สิงห์ชา
ที่อยู่ : 22 หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสิงห์คำ พรมนต์
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอำภา คำมา
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี อุทธา
ที่อยู่ : บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจรัญ มาประสม
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสวาท ตำบลพนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุนทร โอสดสี
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
ไร่นาสวนผสมบ้านโนนพริก
ที่อยู่ : 82 ม.7 ต.โคกสง่า ขอนแก่น
เบอร์โทร :
ไร่นาสวนผสมบ้านโนนพริก
ที่อยู่ : 16 ม.7 ต.โคกสง่า ขอนแก่น
เบอร์โทร :
ไร่นาสวนผสมบ้านโนนพริก
ที่อยู่ : 83 ม.7 ต.โคดสง่า ขอนแก่น
เบอร์โทร :
นางอุไร ถาพร
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาส
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลวังน้ำลัด
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.วังน้ำลัด นครสวรรค์
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลสำโรงชัย
ที่อยู่ : หมู่ 14 ต.สำโรงชัย นครสวรรค์
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยร่วม
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.ห้วยร่วม นครสวรรค์
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลพนมรอก
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พนมรอก นครสวรรค์
เบอร์โทร :
นายผจญ ศรีดางาม
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมหมาย อุดมลาภ
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิจิตร แสวงนาม
ที่อยู่ : 136 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายผ่าน หมูเหลา
ที่อยู่ : 69 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเฮียง งามวงศ์
ที่อยู่ : 136 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางลัดดา หงษ์จันทร์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญสา สาสตราชัย
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสว่าง แสงเพชร
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางลำไย ผลาวงศ์
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสวรรค์ สายการ
ที่อยู่ : 177 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสังวาลย์ เถาว์โท
ที่อยู่ : 118 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูกาล ลากวงศ์
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสีหา กัลยากา
ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางทำนอง สิงห์เธาว์
ที่อยู่ : 148 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนิ่มนวล โสมอินทร์
ที่อยู่ : 169 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอนุ สุขสะอาด
ที่อยู่ : 128 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางรินทา กติยการ
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประนม เกษทอง
ที่อยู่ : 186 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสงค์ ศรียาวงศ์
ที่อยู่ : บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ สายเพชร
ที่อยู่ : 130 หมู่ที่ 1 บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสถียร วงพิจิตร
ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถนอม คุบดิน
ที่อยู่ : 81 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองใบ อุ่นจิตร
ที่อยู่ : 64 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอดุลย์ บุญเสริฐ
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสังทอง สุวรรณวิชิต
ที่อยู่ : 102 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพนม กาลิง
ที่อยู่ : 18 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเน็ก กาฬจันทร์
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ที่ 15 บ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลนาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหาร กองคำ
ที่อยู่ : 171 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหอมไกล นามชู
ที่อยู่ : 177 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุพัฒน์ คำเวบุญ
ที่อยู่ : 141 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมร เกื้อทาน
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมจิตร ศิริบูรณ์
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทอง วงจันทร์
ที่อยู่ : 207 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธงชัย ทานุมา
ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญโฮม มลสิน
ที่อยู่ : 184 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางจำเนียร ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 133 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสวียน มั่นคง
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวใครสอน คณาสาร
ที่อยู่ : บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางลาวัลย์ ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสูร ปรากฎ
ที่อยู่ : 140 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวสี เนื้อทอง
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหวานใจ พิมพสุทธิ์
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูเวียง มลสิน
ที่อยู่ : 67 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุญทอง ศาตราชัย
ที่อยู่ : 40 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูวรรณ ทานุมา
ที่อยู่ : 84 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางตุ่น มลสิน
ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนงเยาว์ โกมล
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสมอสามัคคี
ที่อยู่ : 122 ม.4 ต.ทุ่งสมอ กาญจนบุรี
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 48 ม.8 ต.บางขุด จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร : 089-704-5924

ที่อยู่ : 165 ม.1 ต.สะพานหิน จ.ชัยนาท ชัยนาท
เบอร์โทร :
นายบุญชู พุ่มจันทร์
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองษร เจริญจิต
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายปริญญา ปกครอง
ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำปา คำแพง
ที่อยู่ : 96 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบวย วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำเบา สอนเพ็ง
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ สาโสม
ที่อยู่ : 179 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูเต็ง วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจอม งิ้วลาย
ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวเพ็ญศรี เพียรพันธ์
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวรรณรัก เจริญตา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุข ดอกเกษ
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำนาง เกื้อกูล
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสงกรานต์ ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำโจม วงอาษา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายโสภน วงอาษา
ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชัยณรงค์ สนธิลา
ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไทย เพียรพันธ์
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำเรียง ภู่มรินทร์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทรงกลด งามวงศ์
ที่อยู่ : 25 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสมปอง จันทาทอง
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอรุณ สัญลักษณ์
ที่อยู่ : 74 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : 363 ม.4 ต.หนองจ๊อม เชียงใหม่
เบอร์โทร : 053-844357/089-2663880
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาหึก
ที่อยู่ : 19 ,97 ,43 ม.1 ต.สะลวง เชียงใหม่
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ
ที่อยู่ : 171 ม.1 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
เบอร์โทร :
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 29
ที่อยู่ : 133 ม.2 ถ.เลี่ยงเมืง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร : 045-615940
นางอรพินทร์ มะยา
ที่อยู่ : 2 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 110 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 111 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 134 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 135/1 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 27 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 500 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 471 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 94 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 550/2 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 162 ม .10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนบ้านสากอ
ที่อยู่ : 145/1 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 521/1 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 131 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 499 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 90 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่ระมาด
ที่อยู่ : 191 หมู่ 6 ต.แม่ระมาด ตาก
เบอร์โทร :
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอันทรีย์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่อยู่ : 962 หมู่ 2 ต.แม่ปะ ตาก
เบอร์โทร : 081-8827157
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลสำนักขุนเณร พิจิตร
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลหนองปลาไหล พิจิตร
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลหนองพระ พิจิตร
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกข้าวเจ้าอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลเนินปอ พิจิตร
เบอร์โทร :
กลุ่ผู้ปลูกข้าวเจ้าอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลหนองหลุม พิจิตร
เบอร์โทร :
นางอำพร วงศ์ฟองทอง
ที่อยู่ : 69 ม.8 ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสำรวย สีตะริสุ
ที่อยู่ : 26 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเร่ง นันทะ
ที่อยู่ : 24 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบัวเรียน ถาวร
ที่อยู่ : 3 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสมจิตร นันทะ
ที่อยู่ : 70 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเหลี่ยม ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 5 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเพ็ง ศรีงาม
ที่อยู่ : 75 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสังเวียน ศรีงาม
ที่อยู่ : 15 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางศรีสมร คำเสวก
ที่อยู่ : 36 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางนิ้ม ไกรมะเริง
ที่อยู่ : 43 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางวิรัตน์ ถาวร
ที่อยู่ : 96 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางเปลื้อง ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 7 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางนวลจันทร์ ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 102 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางขันทอง ไกรยา
ที่อยู่ : 13 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสุรัตน์ ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 31 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสมใจ ไกรยา
ที่อยู่ : 46 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางวิญญา สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 56 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางเหลา เรืองศรี
ที่อยู่ : 30 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสวาท กันตรง
ที่อยู่ : 23 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญถึง ไกรยา
ที่อยู่ : 48 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญรวย นามบุตร
ที่อยู่ : 7 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายชมเชย สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 2 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายวิชา ไกรยา
ที่อยู่ : 58 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุวรรณ ศรีสด
ที่อยู่ : 43 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายปัด ไกรยา
ที่อยู่ : 55 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายท่อน เรืองศรี
ที่อยู่ : 4 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายนิล เรืองศรี
ที่อยู่ : 12 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมยศ โพธิ์พันธ์
ที่อยู่ : 51 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายอ่อนจันทร์ คำเหลือง
ที่อยู่ : 46 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายกันหา บุญมาก
ที่อยู่ : 30 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายค้ำ กาทอง
ที่อยู่ : 56 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมชาย ถาวร
ที่อยู่ : 2 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายทา ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 70 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายปั่น ไชยชนะ
ที่อยู่ : 36 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเสาร์ บุญเภา
ที่อยู่ : 5 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเนาว์ ฝากทอง
ที่อยู่ : 10 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายคำ ปัญญา
ที่อยู่ : 23 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายพรชัย ทองแสน
ที่อยู่ : 31 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายมา สีสด
ที่อยู่ : 49 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายพันธ์ จันทะบุตร
ที่อยู่ : 50 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเหรียญ เรืองศรี
ที่อยู่ : 73 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางวิลัย มั่นคง
ที่อยู่ : 35 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางวิลัย สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 31 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบัวศรี สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 4 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางวิเชียร สร้อยเสนา
ที่อยู่ : 14 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางพัชนี ชัยแสน
ที่อยู่ : 3 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสมปอง ระยับศรี
ที่อยู่ : 33 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางอำพร ถาวร
ที่อยู่ : 27 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองจันทร์ กัลยา
ที่อยู่ : 18 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองแดง มานพ
ที่อยู่ : 48 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางจงจิตร คุณนา
ที่อยู่ : 21 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบรรจง ไกรยา
ที่อยู่ : 62 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายถวิล พระจันทร์
ที่อยู่ : 75 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายชู คันศร
ที่อยู่ : 58 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายชู บัวส่อง
ที่อยู่ : 57 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเจือ เขตนิมิตร
ที่อยู่ : 64 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญทัน สมบัติ
ที่อยู่ : 7 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบัวสิน พระจันทร์
ที่อยู่ : 34 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายคำเลิศ ไกรยา
ที่อยู่ : 15 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเฉลิมชัย วงศ์ประดิษฐ์
ที่อยู่ : 69 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายอภิวัฒน์ ดวงอาจ
ที่อยู่ : 53 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมพงษ์ ถาวร
ที่อยู่ : 27 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเทอดศักดิ์ ไกรยา
ที่อยู่ : 90 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายทองใบ ใจมนต์
ที่อยู่ : 44 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายวิไล ดาราศาสตร์
ที่อยู่ : 89 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมบูรณ์ ไกรยา
ที่อยู่ : 71 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายล้วน พิลาสา
ที่อยู่ : 52 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายฝอย ไชยยงค์
ที่อยู่ : 8 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบุญทัน พิศรูป
ที่อยู่ : 79 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสาย วรเลิศ
ที่อยู่ : 19/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองใส ประจำ
ที่อยู่ : 84 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสมถวิล ไชยหงษ์
ที่อยู่ : 17 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางมาลัย พวงพันธ์
ที่อยู่ : 54 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายนพรัตน์ แสงจันทร์นา
ที่อยู่ : 121 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสุดใจ ผาสุข
ที่อยู่ : 7 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายหมอน ปุยอบ
ที่อยู่ : 46 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางพูน ประพาฬ
ที่อยู่ : 64 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสนม บัวนอก
ที่อยู่ : 9/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสมบูรณ์ วรรณโย
ที่อยู่ : 6 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางจันทร์ คำชะนาม
ที่อยู่ : 32 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายฝั้น นามวงศ์
ที่อยู่ : 3 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายนิกร ปุยอบ
ที่อยู่ : 55/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายกอน พึ่งตา
ที่อยู่ : 15 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายคาน ศรีศรชัย
ที่อยู่ : 22 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางอำไพ สุขแระเสริฐ
ที่อยู่ : 67 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสี กิ่งทอง
ที่อยู่ : 5 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายถม วิชาเกวียน
ที่อยู่ : 11 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางหนูพูน ศรีบาง
ที่อยู่ : 10 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ศรีรุณ
ที่อยู่ : 78 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เอ็นดู
ที่อยู่ : 64/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบัวผัน สายแก้ว
ที่อยู่ : 16 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทัน ผ่านพินิจ
ที่อยู่ : 40 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสังเวียน โสภาสุข
ที่อยู่ : 73 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายพุด ประพาฬ
ที่อยู่ : 47 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญสุข ทองเสน
ที่อยู่ : 60 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเนียบ สิงห์ด้วง
ที่อยู่ : 144 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายแดง ฝั่งซ้าย
ที่อยู่ : 14 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมร สุขประเสริฐ
ที่อยู่ : 41 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสนั่น ฤทธิ์บูรณ์
ที่อยู่ : 50 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเสถียร ทองสุข
ที่อยู่ : 113 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางต่วน สำนัก
ที่อยู่ : 69 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุนทร ผ่านพินิจ
ที่อยู่ : 62 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายอานนท์ บุรุษ
ที่อยู่ : 86 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายอดิศักดิ์ มะลิวัลย์
ที่อยู่ : 28 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายชิด หอยจันทร์
ที่อยู่ : 49 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสาวเครือวัลย์ คำเฮ้า
ที่อยู่ : 19 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบุญหลัด ประดู่
ที่อยู่ : 61 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายทองดา คำปุย
ที่อยู่ : 91 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายชัยเนตร ทองนาค
ที่อยู่ : 21 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางเผ่าพันธ์ เณรอยู่
ที่อยู่ : 128 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางอุ่นใจ ใบทอง
ที่อยู่ : 80 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางละออง กัณหา
ที่อยู่ : 10 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางแสวง พอกล้า
ที่อยู่ : 50 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางซ่อนกลิ่น คำแท่ง
ที่อยู่ : 34 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ ขะยูง
ที่อยู่ : 83 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบุญมี ขะยูง
ที่อยู่ : 17 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมหวัง จิกหาร
ที่อยู่ : 13 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบุญมี ดวงศรี
ที่อยู่ : 5 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายประเด็น ไชยศรีจันทร์
ที่อยู่ : 129 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมาน แซ่ฉั่ว
ที่อยู่ : 105 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุบิน เจติโคตร
ที่อยู่ : 29 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสมถวิล วิสุมา
ที่อยู่ : 32 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุพัฒน์ สืบราช
ที่อยู่ : 113 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายอุทัย โพธิ์มี
ที่อยู่ : 48 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางเผือ ไวยหงษ์
ที่อยู่ : 61 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางไพบูลย์ โนนใหญ่
ที่อยู่ : 53 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบัวผัน จอกทอง
ที่อยู่ : 87 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองมี คำภากุล
ที่อยู่ : 66 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางเพ็ญศรี ธรรมคุณ
ที่อยู่ : 131 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายพิทักษ์ โกกะพันธ์
ที่อยู่ : 30 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายทองสุข รองเมือง
ที่อยู่ : 42 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางราตรี ไชยพิมพ์
ที่อยู่ : 49 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางจำปี สีมา
ที่อยู่ : 84 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบัวไข แก้วเหลา
ที่อยู่ : 68 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองใบ สีดากุล
ที่อยู่ : 158 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายจันทร์ ไชยสีมา
ที่อยู่ : 72 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเอก สายเหล้า
ที่อยู่ : 41 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายทองใบ สีมา
ที่อยู่ : 134 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเพ็ง แก้วเหลา
ที่อยู่ : 83 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางแสวง แต้มสรี
ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญลบ แถวทัศน์
ที่อยู่ : 97 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุพิน ดีทั่ว
ที่อยู่ : 114 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองจันทร์ จันทร์คำ
ที่อยู่ : 97 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายวิวัฒน์ พรมมาศ
ที่อยู่ : 6 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางมาลีรัตน์ ศรีพรมได้
ที่อยู่ : 9 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองจันทร์ สุโพธิ์
ที่อยู่ : 66 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางนวนศรี พรหมมาศ
ที่อยู่ : 27 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายไสว ใสสะอาด
ที่อยู่ : 19 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุเมธ เปสาโก
ที่อยู่ : 62 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางพงษ์ศิริ กันหารินทร์
ที่อยู่ : 21 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสังวาลย์ ชิลิมานพ
ที่อยู่ : 45 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางทองสุข แก้วเหลา
ที่อยู่ : 71 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายแสวง คำชาย
ที่อยู่ : 15 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบุญส่วน สว่างเพาะ
ที่อยู่ : 72 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางอุดมลักษณ์ วงแหวน
ที่อยู่ : 38 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางเฉลิมศรี จันดาพืช
ที่อยู่ : 25 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางปัญญา สาลี
ที่อยู่ : 75 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุวรรณ มณีบุญ
ที่อยู่ : 192 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสำแดง สุวรรณพันธ์
ที่อยู่ : 64 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางกาบแก้ว มณีวงศ์
ที่อยู่ : 50 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางอ้อย จันทร์ตะ
ที่อยู่ : 151 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสาลีลักษณ์ พุทธิยะ
ที่อยู่ : 129 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายวิจิตร สุวรรณพันธ์
ที่อยู่ : 181 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางเจียงคำ ศิลาวงศ์
ที่อยู่ : 113 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสิม โสภาบุตร
ที่อยู่ : 179 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมาน บุญตา
ที่อยู่ : 34 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสุรัตน์ ใจเย็น
ที่อยู่ : 137 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
กลุ่มขนมทองม้วนอบสมุนไพร
ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชน บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ต.บ้านขาม หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-9274-9066
กลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองภัยศูนย์
ที่อยู่ : 231 บ้านหนองภัยศูนย์ ต.หนองภัยศูนย์ หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-9572-8176
กลุ่มสายใยแห่งครอบครัวบ้านหินลับ
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 4 ต.หนองสวรรค์ หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-9214-1412
กลุ่มสายใยแห่งครอบครัวบ้านใหม่ศิลามงคล
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 10 ต.หนองสวรรค์ หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-1053-6634
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องข้าวฮาง
ที่อยู่ : 135 ต.โนนเมือง หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-7858-6297
กลุ่มข้าวฮางบ้านโคกป่ากุง
ที่อยู่ : บ้านโคกป่ากุง ต.หนองเรือ หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-7235-2306
ข้าวฮางบ้านโนนงาม
ที่อยู่ : 49 บ้านโนนงาม ต.นากอก หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-9806-2707
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางบ้านนาแก
ที่อยู่ : 146/1 บ้านนาแก ต.นาแก หนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 08-1729-8741
นายลุน ช่างหล่อ
ที่อยู่ : 194 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางบัวสอน โยธิการ์
ที่อยู่ : 186 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบัวส่ง มณีวงศ์
ที่อยู่ : 148 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายแพง นามวิลัย
ที่อยู่ : 1 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางอารี ภาษี
ที่อยู่ : 84 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมใจ ผลดี
ที่อยู่ : 58 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญโฮม ดวงน้อย
ที่อยู่ : 86 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายกระเสียน นวลสาย
ที่อยู่ : 8 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสาววันเพ็ญ ธรรมวงศ์
ที่อยู่ : 23 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสมบัติ หนันคำจร
ที่อยู่ : 85 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายเชิด โพธิ์สังข์
ที่อยู่ : 72 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญยัง เสียงใส
ที่อยู่ : 16 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายแสวง โมคะมะเลิง
ที่อยู่ : 62 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายธนาศรี งามวิลัย
ที่อยู่ : 55 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญมา ผลดี
ที่อยู่ : 22 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายทองใบ นามวิลัย
ที่อยู่ : 59 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางสำรวย เพ็ชรโย
ที่อยู่ : 18 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางพัมนา พุทธรักษ์
ที่อยู่ : 48 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายคนอง เบ้าทอง
ที่อยู่ : 75 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายคาร ศรีละพันธ์
ที่อยู่ : 13 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายบุญหลาย โพธิ์กิ่ง
ที่อยู่ : 29 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายประดิษฐ์ ดวงทอง
ที่อยู่ : 6 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายอวยชัย คำบุ
ที่อยู่ : 50 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายณรงค์ บุญจอม
ที่อยู่ : 9 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสังเวียน พุทธรักษ์
ที่อยู่ : 88 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายหนูเลี่ยม บุญชู
ที่อยู่ : 73 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายปฐม ดวงน้อย
ที่อยู่ : 16 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นางศิริวรรณ พุทธรักษ์
ที่อยู่ : 53 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายสนอง ทรจักร์
ที่อยู่ : 35 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายไวยเดช บุระคำ
ที่อยู่ : 69 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาส
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทน สายสิน
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองมะแซว อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมร โกมล
ที่อยู่ : 131 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mrs.Tupin TueKot
ที่อยู่ : 97 ม.2 บ.นาผาง ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mrs.Mayuri Passakam
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mrs.Peach Pangkan
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Miss Banjong Kampa
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mrs.Lamyai Pakdi
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Taweechai Bukatam
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Sopa Mattarid
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Bunroy Tonpo
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Supat Panwong
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Bunpeang Sukhsang
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Bunyong Sara
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Noi Buntam
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Panya Pechnok
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Jam Jadngan
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mrs.Sayam Pandawong
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Lab Thanusin
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mrs.Sombun Pilapan
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mr.Udom Saisin
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
Mrs.Wilaisak Saisin
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอุไร ถาพร
ที่อยู่ : 39 ม.10 บ.อู่สะเภา ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 ม.10 บ.อู่สะเภา ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ
ที่อยู่ : 132 ม.6 บ.นาผาง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพรวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 16 ม. 6 บ.นาผาง ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 ม.9 บ.สว่างนาฝ้าย ต.พระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสุข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 ม.5 บ.เสารีก ต.พระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 ม.5 บ.เสารีก ต.พระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 ม.2 บ.นาผาง ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 ม.6บ.นาผาง ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 ม.2 บ.นาผาง ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 ม.13 บ.น้อยนาดี ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 ม.2 บ.เสารีก ต.พระเหลา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาละวิมุต
ที่อยู่ : 107 ม.3 บ.พนา ต.พนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมพงษ์ ทองเหลือง
ที่อยู่ : 34 ม. 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแสงทอง สุวิมล
ที่อยู่ : 192 ม. 9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวัช พรมนารถ
ที่อยู่ : 55 ม. 9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมปอง สิริพันธ์
ที่อยู่ : 132 ม. 9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอุดม ถือสัตย์
ที่อยู่ : 103 ม. 6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองออ ถูระบุตร
ที่อยู่ : 7 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอุทัย ไชยเสริฐ
ที่อยู่ : 87 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคนองศิลป์ ตาทอง
ที่อยู่ : 11 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญตา ไชยจันทร์
ที่อยู่ : 98 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางมาลาลี พงษ์สุทธิ์
ที่อยู่ : 96 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเถลี่ย วิชิตพันธ์
ที่อยู่ : 94 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสมเลิศ คำกัลยา
ที่อยู่ : ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิไล ภูวงศ์
ที่อยู่ : 125 ม. 1 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิชาญ พุทธบุญ
ที่อยู่ : 78/2 ม.10 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนวลจันทร์ แก้ววงศ์
ที่อยู่ : 121 ม. 8 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายฉลอง อ่อนสงฆ์
ที่อยู่ : 25 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุดใจ พงษ์พันธ์
ที่อยู่ : 54 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายระเด่น ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 118 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายโฮม อินทร์ทอง
ที่อยู่ : 17 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเกรียงศักดิ์ มีมานะ
ที่อยู่ : 108 ม.9 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอุไร ถาพร
ที่อยู่ : 39 ม.10 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 ม.10 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ
ที่อยู่ : 132 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวัฒนพงษ์ ทองมาก
ที่อยู่ : 4/1 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายกลิ่น หวานใจ
ที่อยู่ : 71 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิทยา ลาภมาก
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางปราณี หลุ่มภู
ที่อยู่ : 28 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูกร ทองพูล
ที่อยู่ : 57 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง บุญลิลา
ที่อยู่ : 43 ม. 2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประจวบ อุ่นศรี
ที่อยู่ : 119 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประจวบ ศรีสำรวม
ที่อยู่ : 42 ม. 2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสายสิน อยู่เย็น
ที่อยู่ : 99 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสง่า สำราญสุข
ที่อยู่ : 59 ม. 6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวลา ลูมา
ที่อยู่ : 100 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายปัญญา สลักทอง
ที่อยู่ : 55 ม. 2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวรศักดิ์ ลาเลิศ
ที่อยู่ : 66 ม.3 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุนทร กาลปลูก
ที่อยู่ : 1 ม.3 ต,ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสำรอง พรมนต์
ที่อยู่ : 99 ม.6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุษบา สมบัติเกิด
ที่อยู่ : 80 ม. 6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมานชัย ศรีหารัตน์
ที่อยู่ : บ.โนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชัยวิชิต เรืองศรี
ที่อยู่ : บ.โนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวสอน เกื้อกูล
ที่อยู่ : 36/1 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายฉลอง หินใหญ่
ที่อยู่ : 67 ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมา นักบุญ
ที่อยู่ : 57 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทับทัย แซ่ซ่ง
ที่อยู่ : 18 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายลิพล เรืองศรี
ที่อยู่ : 52 ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูจันทร์ พิจารย์
ที่อยู่ : 42 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางฮู้ ชอกแก้ว
ที่อยู่ : 45 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุนันทา เรืองศรี
ที่อยู่ : 42 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางทองสี ปลัดศรี
ที่อยู่ : 119 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำภู หมูเหลา
ที่อยู่ : 112 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมัย นิยมธรรม
ที่อยู่ : บ.หนองคู ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสิทธิ์ แสวงนาม
ที่อยู่ : 32 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพิสมัย นิยมธรรม
ที่อยู่ : 170 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเปลื้อง จันทรักษ์
ที่อยู่ : 98 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางภูมี หินกอง
ที่อยู่ : 18 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพั่ว คณาโรจน์
ที่อยู่ : 16 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางฉลอง ดินแดง
ที่อยู่ : 30 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประคอง พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 142 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางทองแดง ไพจิตร
ที่อยู่ : 156 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยโสธรา อาษาสิงห์
ที่อยู่ : 7 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแสวง พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสมรักษ์ บุญดก
ที่อยู่ : 5 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเวช เกษแก้ว
ที่อยู่ : 85 ม.1 ต.หนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางธงชัย พิมพ์อินทร์
ที่อยู่ : 82 ม.1 ต.หนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางทองพูล เห็มวงค์
ที่อยู่ : 145 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประชิด วิชาธรณ์
ที่อยู่ : 70/2 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมควร ผลาวงค์
ที่อยู่ : 138 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสังวาน สุรักษ์
ที่อยู่ : 157 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำหนัก สุขสะอาด
ที่อยู่ : 19 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวินัย สุวิมล
ที่อยู่ : 71 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองพูล กัลยา
ที่อยู่ : 198 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเพ็ง วงค์จันทร์
ที่อยู่ : 43 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสง่า วงค์จันทา
ที่อยู่ : 72 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอำนาจ ทองแสวง
ที่อยู่ : 101 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำแดง อ้วนอ่อน
ที่อยู่ : 175 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเพียง บุญยืน
ที่อยู่ : 61 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเนียง เห็มกันฑ์
ที่อยู่ : 147 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแหวน ศักดาวงค์
ที่อยู่ : 3 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสรี เทพารักษ์
ที่อยู่ : 112 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพวรรณ ประกอบฉันท์
ที่อยู่ : 38 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำแดง บริสุทธิ์
ที่อยู่ : 41 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญนอง ภูทอง
ที่อยู่ : 11 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุษบา พรมจันทร์
ที่อยู่ : 194 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบาน วิถาระพันธ์
ที่อยู่ : 12 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางศิริ จักษุมาศ
ที่อยู่ : 165 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวสมบูรณ์ ศรีวะรมย์
ที่อยู่ : 1/1 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพวง ประกอบศรี
ที่อยู่ : 99 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายณรงค์ โสมอินทร์
ที่อยู่ : 16 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมพงษ์ ทองเหลือง
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแสงทอง สุวิมล
ที่อยู่ : 192 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวันนา บุญกลม
ที่อยู่ : ต.ห้วยไร่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวัย พรมนารถ
ที่อยู่ : 55 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมปอง สิริพันธ์
ที่อยู่ : 132 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอุดม ถือสัตย์
ที่อยู่ : 103 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองออ ถูระบุตร
ที่อยู่ : 7 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอุทัย ไชยเสริฐ
ที่อยู่ : 87 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคนองศิลป์ ตาทอง
ที่อยู่ : 11 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญตา ไชยจันทร์
ที่อยู่ : 98 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางมาลาลี พงษ์สุทธิ์
ที่อยู่ : 96 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเถลี่ย วิชิตพันธ์
ที่อยู่ : 94 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมเลิศ คำกัลยา
ที่อยู่ : ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิไล ภูวงศ์
ที่อยู่ : 125 ม.1 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิชาญ พุทธบุญ
ที่อยู่ : 78/2 ม.10 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนวลจันทร์ แก้ววงศ์
ที่อยู่ : 121 ม.8 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายฉลอง อ่อนสงฆ์
ที่อยู่ : 25 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุดใจ พงพันธ์
ที่อยู่ : 54 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายระเด่น ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 118 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายโฮม อินทร์ทอง
ที่อยู่ : 71 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเกรียงศักดิ์ มีมานะ
ที่อยู่ : 108 ม.9 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชาตรี ปัสสาคำ
ที่อยู่ : 136 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประยูร โลห์คำ
ที่อยู่ : 144/1 ม.13 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบัวผิน ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 ม.13 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมบูรณ์ จารุมี
ที่อยู่ : 27 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวัฒนพงศ์ ทองมาก
ที่อยู่ : 4/1 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายกลิ่น หวานใจ
ที่อยู่ : 71 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิทยา ลาภมาก
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางปราณี หลุ่มภู
ที่อยู่ : 28 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูกร ทองพูล
ที่อยู่ : 57 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง บุญลิลา
ที่อยู่ : 43 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประจวบ อุ่นศรี
ที่อยู่ : 119 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประจอบ ศรีสำรวม
ที่อยู่ : 42 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสายสิน อยู่เย็น
ที่อยู่ : 99 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสง่า สำราญสุข
ที่อยู่ : 59 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวลา ลูมา
ที่อยู่ : 100 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวรศักดิ์ ลาเลิศ
ที่อยู่ : 66 ม.3 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุนทร กาลปลูก
ที่อยู่ : 1 ม.3 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายปัญญา สลักทอง
ที่อยู่ : 55 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสำรอง พรมนต์
ที่อยู่ : 99 ม.6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุษบา สมบัติเกิด
ที่อยู่ : 80 ม.6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมานชัย ศรีหารัตน์
ที่อยู่ : บ.โนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชัยวิชิต เรืองศรี
ที่อยู่ : บ.โนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวสอน เกื้อกูล
ที่อยู่ : 36/1 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายฉลอง หินใหญ่
ที่อยู่ : 67ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมา นักบุญ
ที่อยู่ : 57 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทับทัย แซ่ซ่ง
ที่อยู่ : 18 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายลิพล เรืองศรี
ที่อยู่ : 52ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูจันทร์ พิจารย์
ที่อยู่ : 42 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางฮู้ ชอกแก้ว
ที่อยู่ : 45 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุนันทา เรืองศรี
ที่อยู่ : 47 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสี ปลัดศรี
ที่อยู่ : 119 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำภู หมูเหลา
ที่อยู่ : 112 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมัย นิยมธรรม
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสิทธิ์ แสวงนาม
ที่อยู่ : 32 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพิศมัย นิยมธรรม
ที่อยู่ : 170 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเปลื้อง จันทรักษ์
ที่อยู่ : 98 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางภูมี หินกอง
ที่อยู่ : 18 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพั่ว คณาโรจน์
ที่อยู่ : 16 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางฉลอง ดินแดง
ที่อยู่ : 30 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประคอง พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 142 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองแดง ไพจิตร
ที่อยู่ : 156 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยโสธรา อาษาสิงห์
ที่อยู่ : 7 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแสวง พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสมรักษ์ บุญดก
ที่อยู่ : 5 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเวช เกษแก้ว
ที่อยู่ : 85 ม.1 ต.หนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธงชัย พิมพ์อินทร์
ที่อยู่ : 82 ม.1 ต.หนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองพูล เห็มวงค์
ที่อยู่ : 145 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประชิด วิชาธรณ์
ที่อยู่ : 70/2 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมควร ผลาวงค์
ที่อยู่ : 138 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสังวาน สุรักษ์
ที่อยู่ : 157 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำหนัก สุขสะอาด
ที่อยู่ : 19 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวินัย สุวิมล
ที่อยู่ : 71 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองพูล กัลยา
ที่อยู่ : 198 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเพ็ง วงค์จันทร์
ที่อยู่ : 43 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสง่า วงค์จันทา
ที่อยู่ : 72 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอำนาจ ทองแสวง
ที่อยู่ : 101 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำแดง อ้วนอ่อน
ที่อยู่ : 175 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเพียง บุญยืน
ที่อยู่ : 61 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเนียง เห็มกัณฑ์
ที่อยู่ : 147 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแหวน ศักดาวงค์
ที่อยู่ : 3 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญชู พุ่มจันทร์
ที่อยู่ : 56 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองษร เจริญจิต
ที่อยู่ : 89 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายปริญญา ปกครอง
ที่อยู่ : 106 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำปา คำแพง
ที่อยู่ : 96 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบวย วฌานิชย์
ที่อยู่ : 109 ม.1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจอม งิ้วลาย
ที่อยู่ : 63 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวเพ็ญศรี เพียรพันธ์
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวรรณรัก เจริญตา
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุข ดอกเกษ
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำนาง เกื้อกูล
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำเบา สอนเพ็ง
ที่อยู่ : 100 ม.1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ สาโสม
ที่อยู่ : 179 ม.1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูเต็ง วฌานิชย์
ที่อยู่ : 21 ม.1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสงกรานต์ ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 31 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำโจม วงอาษา
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายโสภณ วงอาษา
ที่อยู่ : 26 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชัยณรงค์ สนธิลา
ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไทย เพียรพันธ์
ที่อยู่ : 35 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำเรียง ภุ่มรินทร์
ที่อยู่ : 43 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางทรงกลด งามวงศ์
ที่อยู่ : 25 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสมปอง จันทาทอง
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอรุณ สัญลักษณ์
ที่อยู่ : 74 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ งามวงศ์
ที่อยู่ : 86 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประยงค์ เรืองศรี
ที่อยู่ : 46 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแฮม บุญยัง
ที่อยู่ : 8 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเล็ง ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 2 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เรืองศรี
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเถิง บุรพันธ์
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุคิด กาญจนีย์
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนารี บุรพันธ์
ที่อยู่ : 126 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมจิตร บุรพันธ์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายน่ารัก กล้าหาญ
ที่อยู่ : 21 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถนัด ถาวร
ที่อยู่ : 189 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพรมมี เรืองศรี
ที่อยู่ : 83 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประภัสสร มารัตน์
ที่อยู่ : ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง งามวงค์
ที่อยู่ : 44 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสิน บุญสมญา
ที่อยู่ : 24 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถวิล จูมจันทร์
ที่อยู่ : 111/1 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมาน งามวงศ์
ที่อยู่ : 7 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูทัพ งามวงค์
ที่อยู่ : 59 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิทยา เกื้อกูล
ที่อยู่ : 121 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางราตรี งามวงค์
ที่อยู่ : 99 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำมา โมสิพันธ์
ที่อยู่ : ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเทพพร นิยมธรรม
ที่อยู่ : 82 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายศรีประจักษ์ บุรพันธ์
ที่อยู่ : 19 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี บัวละพันธ์
ที่อยู่ : 85 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแดง ศรีตะมา
ที่อยู่ : 7 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสมศรี พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูพรรณ ชาวนาผือ
ที่อยู่ : 99 ม.12 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเลิศ ปัทมาตร
ที่อยู่ : 138/1ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญร่วม บุญดก
ที่อยู่ : 111 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสามารถ แจ่มใส
ที่อยู่ : 156 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางศิลา สุรักษ์
ที่อยู่ : 70 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวินิจ สุภาจันทร์
ที่อยู่ : 4 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเตรียม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 50 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางน้อย เหมวงค์
ที่อยู่ : 20 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำกอง วงค์จันทรา
ที่อยู่ : 124 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสงกรานต์ บุตรสาร
ที่อยู่ : 49 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนวลใย โสคำภา
ที่อยู่ : 143 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจรวย พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 169 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเชื่อม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 176 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทา ชาวหนองแคน
ที่อยู่ : 90 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญชู พุ่มจันทร์
ที่อยู่ : 56 ม. 6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองษร เจริญจิต
ที่อยู่ : 89 ม. 6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายปริญญา ปกครอง
ที่อยู่ : 106 ม. 6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำปา คำแพง
ที่อยู่ : 96 ม. 2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบวย วฌานิชย์
ที่อยู่ : 109 ม. 1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำเบา สอนเพ็ง
ที่อยู่ : 100 ม. 1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ สาโสม
ที่อยู่ : 179 ม. 1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูเต็ง วฌานิชย์
ที่อยู่ : 21 ม. 1 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจอม งิ้วลาย
ที่อยู่ : 63 ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวเพ็ญศรี เพียรพันธ์
ที่อยู่ : ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวรรณรัก เจริญตา
ที่อยู่ : ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุข ดอกเกษ
ที่อยู่ : ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำนาง เกื้อกูล
ที่อยู่ : ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสงกรานต์ ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 31 ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำโจม วงอาษา
ที่อยู่ : ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายโสภณ วงอาษา
ที่อยู่ : 26 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชัยณรงค์ สนธิลา
ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไทย เพียรพันธ์
ที่อยู่ : 53 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจำเรียง ภู่มรินทร์
ที่อยู่ : 43 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทรงกลด งามวงศ์
ที่อยู่ : 25 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมปอง จันทาทอง
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอรุณ สัญลักษณ์
ที่อยู่ : 74 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ งามวงศ์
ที่อยู่ : 86 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประยงค์ เรืองศรี
ที่อยู่ : 46 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแฮม บุญยัง
ที่อยู่ : 8 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเล็ง ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 2 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เรืองศรี
ที่อยู่ : ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเถิง บูระพันธ์
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุคิด กาญจนีย์
ที่อยู่ : ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนารี บูระพันธ์
ที่อยู่ : 126 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมจิต บุรพันธ์
ที่อยู่ : บ.หนองคู ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายน่ารัก กล้าหาญ
ที่อยู่ : 21 ม. 3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถนัด ถาวร
ที่อยู่ : 189 ม. 3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพรมมี เรืองศรี
ที่อยู่ : 83 ม. 3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประภัสสร มารัตน์
ที่อยู่ : บ.หนองคู ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง งามวงค์
ที่อยู่ : 44 ม. 3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสิน บุญสมญา
ที่อยู่ : 24 ม. 7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถวิล จูมจันทร์
ที่อยู่ : 111/1 ม. 7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมาน งามวงค์
ที่อยู่ : 7 ม. 7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูทัพ งามวงศ์
ที่อยู่ : 59 ม. 3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิทยา เกื้อกูล
ที่อยู่ : 121 ม. 7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางราตรี งามวงศ์
ที่อยู่ : 99 ม. 7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำมา โมสิพันธ์
ที่อยู่ : บ.หนองคู ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเทพพร นิยมธรรม
ที่อยู่ : 82 ม. 6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายศรีประจักษ์ บุรพันธ์
ที่อยู่ : 19 ม. 7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี บัวละพันธ์
ที่อยู่ : 85 ม. 7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแดง ศรีตะมา
ที่อยู่ : 7 ม. 1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสมศรี พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 ม. 1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูพรรณ ชาวนาผือ
ที่อยู่ : 99 ม. 12 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญเลิศ ปัทมาตร
ที่อยู่ : 138/1 ม. 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญร่วม บุญดก
ที่อยู่ : 111 ม. 9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสามารถ แจ่มใส
ที่อยู่ : 156 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางศิลา สุรักษ์
ที่อยู่ : 70 ม. 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวินิจ สุภาจันทร์
ที่อยู่ : 4 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเตรียม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 50 ม. 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางน้อย เหมวงค์
ที่อยู่ : 20 ม. 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางคำกอง วงค์จันทรา
ที่อยู่ : 124 ม. 9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสงกรานต์ บุตรสาร
ที่อยู่ : 49 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนวลใย โสคำภา
ที่อยู่ : 143 ม. 9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจรวย พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 196 ม. 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเชื่อม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 176 ม. 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทา ชาวหนองแคน
ที่อยู่ : 9 ม. 1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวัฒนพงศ์ ทองมาก
ที่อยู่ : 4/1 ม. 6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายกลิ่น หวานใจ
ที่อยู่ : 71 ม. 2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิทยา ลาภมาก
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางปราณี หลุ่มภู
ที่อยู่ : 28 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูกร ทองพูล
ที่อยู่ : 57 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายดาวเรือง บุญลีลา
ที่อยู่ : 43 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประจวบ อุ่นศรี
ที่อยู่ : 119 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสายสิน อยู่เย็น
ที่อยู่ : 99 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสง่า สำราญสุข
ที่อยู่ : 59 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวลา ลูมา
ที่อยู่ : 100 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายปัญญา สลักทอง
ที่อยู่ : 55 ม.2 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวรศักดิ์ ลาเลิศ
ที่อยู่ : 66 ม.3 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุนทร กาลปลูก
ที่อยู่ : 1 ม.3 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสำรอง พรมนต์
ที่อยู่ : 99 ม.6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุษบา สมบัติเกิด
ที่อยู่ : 80 ม.6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมานชัย ศรีหารัตน์
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชัยวิชิต เรืองศรี
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวสอน เกื้อกูล
ที่อยู่ : 36/1 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายฉลอง หินใหญ่
ที่อยู่ : 67 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมา นักบุญ
ที่อยู่ : 57 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทับทัย แซ่ซ่ง
ที่อยู่ : 18 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายลิพล เรืองศรี
ที่อยู่ : 52 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหนูจันทร์ พิจารย์
ที่อยู่ : 42 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางฮู้ ชอกแก้ว
ที่อยู่ : 45 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสุนันทา เรืองศรี
ที่อยู่ : 47 ม.6 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสี ปลัดศรี
ที่อยู่ : 119 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำภู หมูเหลา
ที่อยู่ : 112 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมัย นิยมธรรม
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสิทธิ์ แสวงนาม
ที่อยู่ : 32 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพิศมัย นิยมธรรม
ที่อยู่ : 170 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเปลื้อง จันทรักษ์
ที่อยู่ : 98 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางภูมี หินกอง
ที่อยู่ : 18 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพั่ว คณาโรจน์
ที่อยู่ : 16 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางฉลอง ดินแดง
ที่อยู่ : 30 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประคอง พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 142 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองแดง ไพจิตร
ที่อยู่ : 156 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางยโสธรา อาษาสิงห์
ที่อยู่ : 7 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแสวง พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสมรักษ์ บุญดก
ที่อยู่ : 5 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเวช เกษแก้ว
ที่อยู่ : 85 ม.1 ต.หนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธงชัย พิมพ์อินทร์
ที่อยู่ : 82 ม.1 ต.หนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองพูล เห็มวงค์
ที่อยู่ : 145 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประชิด วิชาธรณ์
ที่อยู่ : 70/2 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมควร ผลาวงค์
ที่อยู่ : 138 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสังวาน สุรักษ์
ที่อยู่ : 157 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำหนัก สุขสะอาด
ที่อยู่ : 19 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวินัย สุวิมล
ที่อยู่ : 71 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองพูล กัลยา
ที่อยู่ : 198 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเพ็ง วงค์จันทร์
ที่อยู่ : 43 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสง่า วงค์จันทา
ที่อยู่ : 72 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอำนาจ ทองแสวง
ที่อยู่ : 101 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำแดง อ้วนอ่อน
ที่อยู่ : 175 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเพียง บุญยืน
ที่อยู่ : 61 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเนียง เห็มกัณฑ์
ที่อยู่ : 147 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางแหวน ศักดาวงค์
ที่อยู่ : 3 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสรี เทพารักษ์
ที่อยู่ : 112 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพวรรณ ประกอบฉันท์
ที่อยู่ : 38 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคำแดง บริสุทธิ์
ที่อยู่ : 41 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญนอง ภูทอง
ที่อยู่ : 11 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุษบา พรมจันทร์
ที่อยู่ : 194 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบาน วิถาระพันธ์
ที่อยู่ : 12 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางศิริ จักษุมาศ
ที่อยู่ : 165 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
น.ส.สมบูรณ์ ศรีวะรมย์
ที่อยู่ : 1/1 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางพวง ประกอบศรี
ที่อยู่ : 99 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายณรงค์ โสมอินทร์
ที่อยู่ : 16 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมพงษ์ ทองเหลือง
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายแสงทอง สุวิมล
ที่อยู่ : 192 ม.2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวัย พรมนารถ
ที่อยู่ : 55 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมปอง สิริพันธ์
ที่อยู่ : 132 ม.9 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอุดม ถือสัตย์
ที่อยู่ : 103 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองออ ถูระบุตร
ที่อยู่ : 7 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอุทัย ไชยเสริฐ
ที่อยู่ : 87 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายคนองศิลป์ ตาทอง
ที่อยู่ : 11 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญตา ไชยจันทร์
ที่อยู่ : 98 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางมาลาลี พงษ์สุทธิ์
ที่อยู่ : 96 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเถลี่ย วิชิตพันธ์
ที่อยู่ : 94 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมเลิศ คำกัลยา
ที่อยู่ : บ้านหนองโน ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิไล ภูวงศ์
ที่อยู่ : 125 ม.1 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิชาญ พุทธบุญ
ที่อยู่ : 78/2 ม.10 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนวลจันทร์ แก้ววงศ์
ที่อยู่ : 121 ม.8 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายฉลอง อ่อนสงฆ์
ที่อยู่ : 25 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุดใจ พงพันธ์
ที่อยู่ : 54 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายระเด่น ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 118 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายโฮม อินทร์ทอง
ที่อยู่ : 17 ม.1 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเกรียงศักดิ์ มีมานะ
ที่อยู่ : 108 ม.9 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายชาตรี ปัสสาคำ
ที่อยู่ : 136 ม.6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประยูร โล่คำ
ที่อยู่ : 144/1 ม.13 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบัวผิน ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 ม.13 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายไพรัตน์ กาลปลูก
ที่อยู่ : 35 ม.8 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางมาลา จักรสูง
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายณรงค์ชัย นิมิตแสงเทียน
ที่อยู่ : 1 ม.6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี ปัสสาคำ
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพิทักษ์ โคกโพธิ์
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบานเย็น ศรีเมือง
ที่อยู่ : บ้านหนองสะโน ต.ห้วย อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมาน สิงห์ชา
ที่อยู่ : 22 ม.6 ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสิงห์คำ พรมนต์
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอำภา คำมา
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ต.ลือ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญมี อุทธา
ที่อยู่ : บ้านพนา ต.พนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายจรัญ มาประสม
ที่อยู่ : 4 ม.3 ต.พนา อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุนทร โอสดศรี
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายผจญ ศรีดางาม
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมหมาย อุดมลาภ
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายวิจิตร แสวงนาม
ที่อยู่ : 136 ม.7 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายผ่าน หมูเหลา
ที่อยู่ : 69 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางเฮียง งามวงศ์
ที่อยู่ : 136 ม.3 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางลัดดา หงษ์จันทร์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญสา ศาสตราชัย
ที่อยู่ : 9 ม.12 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสว่าง แสงเพชร
ที่อยู่ : 119 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางลำใย ผลาวงศ์
ที่อยู่ : 60 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสวรรค์ สายการ
ที่อยู่ : 177 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสังวาลย์ เถาว์โท
ที่อยู่ : 118 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูกาล ลากวงศ์
ที่อยู่ : 21 ม. ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสีหา กัลยากา
ที่อยู่ : 55 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางทำนอง สิงห์เธาว์
ที่อยู่ : 148 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนิ่มนวล โสมอินทร์
ที่อยู่ : 169 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางอนุ สุขสะอาด
ที่อยู่ : 128 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางรินทา กติยการ
ที่อยู่ : 53 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางประนม เกษทอง
ที่อยู่ : 186 ม.1 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายประสงค์ ศรียาวงศ์
ที่อยู่ : บ้านนาเวียง ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ สายเพชร
ที่อยู่ : 130 ม.1 ต.หนองสามสี อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสถียร วงพิจิตร
ที่อยู่ : 95 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายถนอม คุบดิน
ที่อยู่ : 81 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองใบ อุ่นจิตร
ที่อยู่ : 64 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายอดุลย์ บุญเสริฐ
ที่อยู่ : 4 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสังข์ทอง สุวรรณวิชิต
ที่อยู่ : 102 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายพนม กาลิง
ที่อยู่ : 18 ม.6 ต.โพนทอง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเน็ก กาฬจันทร์
ที่อยู่ : 19/1 ม.15 ต.นาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหาร กองคำ
ที่อยู่ : 171 ม.4 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายหอมไกล นามชู
ที่อยู่ : 177 ม.4 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสุพัฒน์ คำเวบุญ
ที่อยู่ : 141 ม.4 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมร เกื้อทาน
ที่อยู่ : 101 ม.4 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายสมจิตร ศิริบูรณ์
ที่อยู่ : 97 ม.4 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทอง วงศ์จันทร์
ที่อยู่ : 207 ม.4 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายธงชัย ทานุมา
ที่อยู่ : 10 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบุญโฮม มลสิน
ที่อยู่ : 184 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางจำเนียร ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 133 ม.9 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายเสวียน มั่นคง
ที่อยู่ : 43 ม.9 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางสาวใครสอน คณาสาร
ที่อยู่ : บ้านบ่อบุ ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางลาวัลย์ ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 92 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายทองสูร ปรากฎ
ที่อยู่ : 140 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นายบัวสี เนื้อทอง
ที่อยู่ : 107 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหวานใจ พิมพสุทธิ์
ที่อยู่ : 38 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูเวียง มลสิน
ที่อยู่ : 67 ม.9 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางบุญทอง ศาสตราชัย
ที่อยู่ : 40 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางหนูวรรณ ทานุมา
ที่อยู่ : 84 ม.9 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางตุ่น มลสิน
ที่อยู่ : 153 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
นางนงเยาว์ โกมล
ที่อยู่ : 82 ม.2 ต.ไก่คำ อำนาจเจริญ
เบอร์โทร :
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์    15 ถนนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0- 4451-1384 , 0- 4451- 4385 โทรสาร 0- 4451- 4994 E- mail su_ops@moc.go.th
กองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต. บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 - 5076902 , 02 - 5475290 E- mail kbp@moc.go.th , boca6@moc.go.th